Ogólne warunki handlowe

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe stanowią integralną część umowy sprzedaży towarów oraz usług oferowanych przez P.P.U.H.i T. MEKTAL Krzysztof Miszczuk, 84-100 Puck, ul. Mestwina 43 o numerze NIP PL5870002586 z wyłączeniem nabycia towarów na cele niezwiązane z działalnością zawodową lub gospodarczą (sprzedaż konsumencka).
 2. Odstępstwo od Ogólnych warunków handlowych wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dotyczą one również dostaw uzupełniających lub zastępczych i określają wzajemne relacje pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym.
 3. Ogólne Warunki Handlowe dla Konsumentów zostały uregulowane w: Ogólne Warunki Handlowe dla Konsumentów.
 4. Ogólne Warunki Handlowe dostępne są na stronie internetowej Sprzedawcy. Druga strona najpóźniej w momencie dokonania zamówienia ma obowiązek się z nimi zapoznać.

2. Definicje

 1. OWH – niniejsze Ogólne Warunki Handlowe.
 2. Sprzedawca – P.P.U.H.i T. MEKTAL Krzysztof Miszczuk, 84-100 Puck, ul. Mestwina 43, NIP PL5870002586
 3. Nabywca/Kupujący/Kontrahent – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność gospodarczą i pozostaje lub ma zamiar być w stosunkach handlowych z Sprzedawcą.
 4. Towary – rzeczy ruchome i usługi oferowane przez niniejszego Sprzedawcę.
 5. Strony – Sprzedawca i Kupujący.
 6. Dostawca – partner handlowy Sprzedawcy, który dostarcza mu towary.
 7. Oferta – oświadczenie woli, sporządzone tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zawierające dane oferowanego towaru, w szczególności jego cenę, formę wydania albo dostawy na zasadach Incoterms 2015 oraz jego najważniejsze parametry na podstawie, których Oblat będzie miał pewność co do charakteru przedmiotu oferty. Ponadto w ofercie znajdą się: forma i rodzaj płatności za przedmiot oferty i termin realizacji.

3. Zakres stosowania

 1. Niniejsze ogólne warunki handlowe obowiązują w stosunku do podmiotów profesjonalnych.
 2. Wszelkie postanowienia dotyczące realizacji umów między stronami należy utrwalić w umowie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Postanowienia gwarancyjne zostały uregulowane w Ogólnych Warunkach Gwarancji.

4. Zawarcie umowy

 1. Zawarcie Umowy następuje na podstawie zamówienia złożonego przez Kupującego na piśmie, bądź przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej i potwierdzeniu tego zamówienia. Umowa zostaje zawarta z momentem potwierdzenia w formie pisemnej lub elektronicznej przez Sprzedawcę. W określonych wypadkach, gdy warunkiem zawarcia umowy jest dodatkowy środek w postaci gwarancji bankowej, wpłaty zaliczki, wpłaty zadatku albo innej formy finansowej, umowę uznaje się za zawartą dopiero po dokonaniu tych zabezpieczeń lub działań dodatkowych.
 2. Sprzedawca zastrzega, że w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia ma prawo odmówić jego przyjęcia, bez podawania przyczyn.
 3. Gdy Sprzedawca potwierdzi zamówienie ze zmianami lub zastrzeżeniami, Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Kupującego, gdy zaakceptuje on ofertę ze zmianami lub zastrzeżeniami. W przypadku, gdy w terminie 3 dni Sprzedawca nie otrzyma potwierdzenia, że Kupujący akceptuje ofertę ze zmianami i zastrzeżeniami uważa się, że Umowa nie zostaje zawarta.
 4. Porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane przez pracowników Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy lub złożeniem oferty nie są wiążące dla Stron, o ile nie zostaną potwierdzone w formie pisemnej lub elektronicznej.
 5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej lub formy elektronicznej, a porozumienia, uzgodnienia i inne dodatkowe warunki ustne ważne są dopiero z chwilą pisemnego potwierdzenia przez Sprzedawcę i mają zastosowania wyłącznie do danej transakcji handlowej.
 6. Sprzedawca dopuszcza możliwość zawierania indywidualnych umów i zastrzega sobie prawo do przyjmowania zamówień w części. Sprzedawca może je również odrzucić w części albo w całości bez podawania przyczyny.

5. Informacje o towarach, oferty, wzorce, ceny

 1. Wszelkie informacje techniczne dotyczące Towarów wynikające z katalogów, prospektów i innych materiałów reklamowych przedstawianych przez Sprzedawcę są danymi orientacyjnymi i obowiązują tylko w takim zakresie, w jakim zostaną zaakceptowane przez obie Strony.
 2. Kupujący jest zobowiązany znać parametry techniczne zamawianego Towaru. Sprzedawca dostarcza Towar zgodnie z zamówieniem i nie odpowiada za jego dalsze zastosowanie.
 3. Ogłoszenia, katalogi i reklamy o towarach oferowanych przez Sprzedawcę mając charakter wyłącznie informacyjny. Wzorce i próbki wystawiane przez Sprzedawcę mają charakter materiałów poglądowych i wystawowych.
 4. Ceny podane przez Sprzedawcę nie zawierają podatku VAT, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.
 5. Finalne ceny Towarów ustala się o ceny obowiązujące u Sprzedawcy w dniu złożenia zamówienia.
 6. Wszelkie upusty, obniżki cen, bonifikaty i rabaty udzielane przez Sprzedawcę wymagają indywidualnych ustaleń na piśmie lub w formie elektronicznej.

6. Realizacje zamówień

 1. Ze względu na różnych charakter oferowanych Towarów przez Sprzedającego stosuje się konkretne dokładności ilościowe, a w określonych przypadkach wymiarowe. Do zamówień dotyczących wyrobów hutniczych Sprzedawca zastrzega sobie margines w dokładności na poziomie plus/minus 10%. Do zamówień dotyczących towarów Sprzedawcy, gdzie jest on jednocześnie ich Dostawcą istnieje margines dokładności wyrażony jako minimalna ilość do zamówienia ze względu na pakowanie tego towaru. W przypadku zamówień indywidualnych, gdzie Sprzedawca zobowiązuje się dla Kupującego wykonać Towar jego ilość powinna być taka jaka została wskazana na Zamówieniu w marginesie nie większym niż plus/minus 5%.
 2. Towary są sprzedawane zarówno ilościowo w oparciu o przeliczniki, realne masy oraz według konkretnych ilości wskazanych na zamówieniu. (np. szt., mb, kg).
 3. Kupujący jest odpowiedzialny za zgodność zamówienia z danymi technicznymi, wymaganą jakością, ilością materiału takimi jakie w zamówieniu lub umowie odpowiadały jego potrzebom. Jeśli zamówienie nie wskazuje precyzyjnie na jakość, ilość lub zgodność z normą Towar zostanie wykonany lub dostarczony zgodnie z średnimi wymaganiami co do tych warunków.
 4. Złożenie zamówienia przez Kupującego do Sprzedawcy, nawet gdy pozostają w stałych relacjach handlowych, nie będzie oznaczało „milczącego przyjęcia zamówienia” bez potwierdzenia zamówienia na piśmie lub w formie elektronicznej.

7. Reklamacje, odpowiedzialność za wady, gwarancja

 1. Niezwłocznie po otrzymaniu, Klient zobowiązany jest do zbadania dostarczonego Towaru pod względem ilościowym i jakościowym oraz w zakresie wad nie ukrytych.
 2. Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji musi nastąpić niezwłocznie po odbiorze Towaru, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu odstępstw ilościowych i jakościowych.
 3. Sprzedawca zastrzega termin 14 dni od wydania towaru na przyjęcie zastrzeżeń ilościowych albo jakościowych. Przekroczenie tego terminu wyłącza możliwość składania reklamacji przez Kupującego.
 4. Zakwestionowanie ilościowe lub jakościowe Towaru nie uprawnia Kupującego do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy.
 5. Kwestionowany Towar winien być dostępny w formie nieprzetworzonej do dyspozycji Sprzedawcy przez cały okres trwania reklamacji, a jeśli spośród dostarczonych Towarów tylko niektóre są wadliwe i mogą zostać odłączone od towarów wolnych od wad, uprawnienie Kupującego do rezygnacji z realizacji zamówienia lub odstąpienia od umowy ogranicza się wyłącznie do towarów wadliwych.
 6. Sprzedawca na wypadek reklamacji wagowych, ilościowych lub jakościowych będzie domagał się otrzymania dokumentacji fotograficznej albo filmowej z ważenia lub liczenia Towaru, świadectwa legalizacji urządzeń pomiarowych oraz o ile to będzie możliwe zdjęć towaru przyjętego nie rozpakowanego albo otwartego najpóźniej w momencie złożenia reklamacji albo zdjęć ze wskazaniem czego dotyczy dana reklamacja.
 7. Zastrzeżenia ilościowe albo jakościowe mogą zostać złożone w formie elektronicznej lub pisemnej.
 8. W przypadku złożenia reklamacji w formie innej niż elektroniczna lub pisemna Sprzedawca niezwłocznie wezwie Kupującego do wypełnienia formularza reklamacyjnego.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek rozładunku Towaru.
 10. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec niego przez Kupującego wszelkich zaległych należności.
 11. Sprzedawca nie uzna zastrzeżeń dotyczących wad, braków lub niezgodności Towaru z zamówieniem, jeżeli można je było wykryć w wyniku normalnych oględzin, a oględzin takich nie przeprowadzono albo przeprowadzono je po upływie terminu właściwego do zapoznania się z Towarem.
 12. Jeżeli z powodu wady fizycznej Towaru Kupujący odstępuje od umowy dotyczącej realizacji jego zamówienia albo żąda dostarczenia Towaru wolnego od wad zamiast Towaru wadliwego, nie może on odesłać Towaru bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 13. Warunkiem przyjęcia zwrotów Towarów, które zostały zakwestionowane przez Kupującego i uznane przez Sprzedawcę jest to, by były one nieuszkodzone, nieprzetworzone w procesach produkcyjnych Kupującego oraz identyfikowalne, co do parametrów zawartych w atestach. W przypadku towarów pakowanych fabrycznie muszą być w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.
 14. Zwrot Towarów następuje jedynie po uprzednim pisemnym powiadomieniu o tym Sprzedawcy, oraz po uzyskaniu jego pisemnego potwierdzenia.
 15. Sprzedawca może odmówić uwzględnienia reklamacji, gdy Towar został niewłaściwie zastosowany lub przetworzony, oraz niewłaściwie składowany.
 16. Sprzedawca w przypadku reklamacji nie ponosi kosztów badań składu chemicznego, transportu, produkcji, montażu reklamowanego towaru, lub jakichkolwiek innych kosztów nie związanych bezpośrednio z zakupem towaru, lub usługi. Koszty zwrotu Towarów ponosi Kupujący na zasadach ogólnych.
 17. Jeżeli po podaniu wad zgłoszonych przez Kupującego okaże się, że stwierdzone wady nie istnieją, to Kupujący jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów związanych z reklamacją.
 18. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Towar użyty w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi, w którym powstały szkody w wyniku błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich oraz w wyniku niezachowania zaleceń i instrukcji producenta.
 19. Postanowienia gwarancyjne zostały uregulowane w Ogólnych Warunkach Gwarancji. Wszelkie korzystniejsze uregulowania, niż te podane w OWG, są ważne tylko, gdy zostały przedstawione w formie pisemnej.

8. Odstąpienie od umowy, zerwanie umowy, odstępne.

 1. Sprzedający dopuszcza w określonych warunkach odstąpienie od umowy przez Strony.
 2. Sprzedający dopuszcza odstąpienie od umowy przed jej zakończeniem przez Kupującego, gdy jednocześnie z przekazaniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy ureguluje on odstępne w wysokości 50% wartości umowy wraz z obowiązującymi podatkami na rachunek bankowy Sprzedającego. Wysokość odstępnego jest niezależna od wysokości zaliczki, zadatku albo innego poręczenia finansowego przekazanego Sprzedającemu.
 3. Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy na każdym etapie realizacji umowy. Poinformuje on Kupującego o tym niezwłocznie, albo gdy powstaną ku temu przesłanki.

9. Odszkodowanie

 1. Sprzedawca zastrzega, roszczenia odszkodowawcze Kupującego dotyczące realizacji jego zamówienia, wynikające z wad, jeżeli nie wynikają one z winy umyślnej Sprzedawcy, są wykluczone.
 2. Kupujący zobowiązuje się bezwzględnie przestrzegać instrukcji dotyczących dalszego przetwarzania Towarów (instrukcje produkcji), montażu, uruchomienia i obsługi (instrukcja obsługi). Odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona w przypadku nieprzestrzegania przez Kupującego tychże instrukcji lub niespełnienia przez Kupującego określonych prawnie warunków dopuszczenia do eksploatacji lub dopuszczenia wyrobu budowlanego do obrotu i powszechnego stosowania, względnie dopuszczenia do obrotu i jednostkowego stosowania.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za stratę wydatków na przetwarzanie Towaru, stratę produkcji, stratę przychodów i/lub inne straty lub szkody wynikowe lub szczególne, poniesione bezpośrednio lub pośrednio przez Kupującego lub osoby trzecie. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wynikające ze swego rażącego zaniedbania lub celowego działania, pod warunkiem udowodnienia tego przez klienta, przy czym wysokość dochodzenia odszkodowawczego nie może przewyższać 100% wadliwego lub uszkodzonego towaru, określonej na fakturach. Powyższe zastrzeżenie nie uchybia innym postanowieniom OWS wyłączającym całkowicie odpowiedzialność odszkodowawczą Sprzedawcy.

10. Ceny, warunki płatności, wcześniejszy termin do zapłaty

 1. Zapłata za otrzymany Towar powinna nastąpić bez potrąceń niezwłocznie po wystawieniu faktury lub według uzgodnionych warunków płatności.
 2. Kupujący staje się właścicielem Towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar, w terminach określonych przez Sprzedawcę (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej – art. 589 kodeksu cywilnego), chyba, że strony odmiennie ustalą. Odmienne ustalenia wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
 3. Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest data wpływu należności na konto Sprzedawcy.
 4. W przypadku opóźnienia płatności Sprzedawca ma prawo bez dodatkowych wezwań naliczyć, odsetki za opóźnienie w ustawowej wysokości. Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.
 5. W przypadku nieterminowej realizacji płatności, Sprzedawca jest uprawniony do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również kosztów sądowych, egzekucyjnych, zastępstwa procesowego oraz wszelkich kosztów związanych z windykacją tej należności.
 6. Jeżeli Kupujący popadł w opóźnienie z płatnościami należnymi na podstawie więcej niż jednej faktury, Sprzedawca ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez Kupującego z tytułu jakiejkolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych.
 7. Kupującemu nie służy wobec Sprzedawcy prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu.
 8. W wypadku zamówienia Towaru, a następnie zaniechania odbioru, wycofania się z zamówienia lub jakiegokolwiek innego zaprzestania realizacji Umowy, Sprzedawca ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 100% wartości brutto części niezrealizowanego zamówienia.
 9. W wypadku wycofania zamówienia dotyczącego dostawy Towaru na indywidualne zamówienie klienta, wysokość kary umownej wynosi 100% wartości brutto towaru. Wszelkie przedpłaty dokonane przez Kupującego dotyczące tego zamówienia zaliczane są w poczet ww. kary umownej.
 10. Sprzedawca ma prawo żądać odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych.
 11. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Sprzedawcy o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych umowach lub innych porozumieniach handlowych, uważane są za skuteczne.
 12. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę o ustanowieniu prawa zastawu lub jakimkolwiek innym obciążeniu Towaru sprzedanego z zastrzeżeniem prawa własności.
 13. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego lub restrukturyzacyjnego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć Towar w sposób wskazujący na zastrzeżone prawa własności na rzecz Sprzedawcy. W przypadku zajęcia Towaru stanowiącego własność Sprzedawcy w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o tym fakcie. Kupujący na żądanie Sprzedawcy jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje o tym i gdzie są przechowywane Towary, których własność jest zastrzeżona na rzecz Sprzedawcy. Sprzedawca jest uprawniony do skontrolowania Towaru w miejscu, w którym on się znajduje, jak również do jego odebrania.

 

11. Postanowienia końcowe

 1. Stosunki prawne z Kupującym reguluje wyłącznie prawo polskie.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w trakcie ich obowiązywania o czym poinformuje Kupującego.
 3. Sprzedawca i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych z wykonywania umów objętych niniejszymi postanowieniami. Na wypadek braku możliwości polubownego załatwienia sprawy, wszelkie spory wynikłe pośrednio lub bezpośrednio z niniejszych uregulowań rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 4. Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej z Dostawcą umowy lub zamówienia w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
 5. Na wypadek nieważności niektórych postanowień niniejszych warunków handlowych pozostałe postanowienia nie tracą swej ważności.
 6. Kupujący przystępując do transakcji handlowych z Sprzedającym oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi postanowieniami oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji umów i zamówień.
 7. Niniejsze OWH obowiązują od 10.01.2019.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
Choose your Country/Region.
 • Polski - pl
 • English - en