Ogólne warunki gwarancji

Niniejsze ogólne warunki gwarancji skierowane są do kontrahentów profesjonalnych pozostających w relacjach handlowych albo dokonujących transakcji handlowej z P.P.U.H. i T. MEKTAL Krzysztof Miszczuk. Mają one na celu określenie możliwych sytuacji, w których produkty albo usługi pochodzące od niniejszego gwaranta olegną uszkodzeniu nie z winy Kupującego albo Użytkownika lub zostaną dostarczone w stanie innym niż zostało to pomiędzy stronami ustalone. Ponadto w niniejszym dokumencie zostały wskazane sytuacje sporne oraz takie, które całkowicie wyłączają odpowiedzialność gwaranta z tytułu gwarancji. Celem gwaranta jest zapewnienie produktów i usług o odpowiednim standardzie, które spełnią wszelkie ustalone wymagania.

1.    Definicje

 1. Gwarant i Sprzedawca – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe i Transportowe MEKTAL Krzysztof Miszczuk, zarejestrowane w 84-100 Puck, ol. Mestwina 43 o NIP PL5870002586 oraz REGON 190027046 dokonujące sprzedaży towarów i/lub usług na rzecz Kupującego.
 2. Kupujący – podmiot profesjonalny dokonujący zakupu towarów i/lub usług od Sprzedawcy.
 3. Przewoźnik – podmiot świadczący usługi przewozu towarów i/lub usług dla Sprzedawcy albo Kupującego.
 4. Użytkownik – podmiot wykorzystujący towary i/lub usługi wytworzone przez Sprzedawcę niniejszych ogólnych warunków gwarancji.
 5. Okres gwarancji – okres, wyrażony w miesiącach, od momentu dokonania zakupu towarów i/lub usług od Sprzedawcy, w którym Gwarant zobowiązuje się do nieodpłatnych napraw przedmiotu gwarancji lub nieodpłatnego dostarczenia brakujących części, a w określonym przypadku, jego wymiany.
 6. Dane kontaktowe kupującego – dane w formie numeru telefonu, adresu korespondencji, adresu poczty elektronicznej e-mail, które umożliwią gwarantowi kontakt z Kupującym.
 1. Karta gwarancji – dokument wydany przez Gwaranta precyzujący co w danym towarze i/lub usłudze podlega gwarancji. Gdy nie zostanie wydana, zastosowanie mają niniejsze postanowienia ogólne.
 2. Karta towaru – dokument wydany przez Sprzedawcę poświadczający wykonanie towaru i/lub usług zgodnie z założonymi warunkami, preferencjami i wymaganiami wskazanymi w zamówieniu. Dokumentem tym, jeśli nie ustalono inaczej, jest „Atest 2.2” wydany oraz sporządzony zgodnie z normą EN10204 albo „Oświadczenie wytwórcy” zgodne z określoną inną normą w zależności od towaru i/lub usługi.

2.    Charakterystyka przedmiotu gwarancji

 1. Przedmiotem niniejszej gwarancji są dostarczane przez gwaranta produkty i/lub usługi.
 2. Przedmiot gwarancji objęty jest gwarancją na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Gdy miejscem przeznaczenia jest obszar inny niż Rzeczpospolita Polska, Gwarant zobowiązuje się do wydania, jeśli będzie to wymagane prawem lokalnym, gwarancji z tym prawem zgodnym.
 4. Gdy miejsce przeznaczenia przedmiotu oferty będzie inne niż wskazane przez Kupującego, Gwarant nie odpowiada za niezgodność z prawem lokalnym. Ponadto Gwarant będzie wymagał dodatkowych kosztów, związanych z miejscem innym niż przeznaczenia przedmiotu oferty. W szczególności kosztów logistycznych, dojazdów oraz różnicy między cenami w warunkach założonych, a rzeczywiście poniesionymi.
 5. Gdy prawo lokalne będzie wymagało korzystniejszych postanowień gwarancji niż te określone w niniejszych warunkach, a miejsce przeznaczenia jest inne, niż wskazane przez Kupującego, Gwarant obciąży dodatkowymi kosztami Kupującego lub Użytkownika związanymi z realizacją tych postanowień. Gdy koszty będą rażąco wysokie Gwarant może uzależnić rozpoczęcie działań z tytułu gwarancji od przedpłaty kosztów, które może ponieść.

3.    Zakres gwarancji

 1. Gwarancja obejmuje poprawne funkcjonowanie towarów i/lub usług dostarczonych przez Sprzedawcę zgodnie z parametrami wskazanymi na karcie towaru.
 2. Gwarancją objęte są usterki wynikające z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych, które wpływają negatywnie na funkcjonowanie towarów i/lub usług, wyrażonych w karcie towaru, przez okres trwania gwarancji, pod określonymi warunkami.
 3. Warunkami ochrony gwarancyjnej są: właściwa, możliwa do weryfikacji i zalecana przez Sprzedającego konserwacja prowadzona przez upoważnione osoby po stronie Kupującego, stosowanie właściwego, zalecanego przez Sprzedawcę osprzętu, wykorzystywanie przedmiotu gwarancji przez osoby posiadające odpowiednie kompetencje, w tym potwierdzone szkolenia, odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wszelkich czynności związanych z wykorzystywaniem danego przedmiotu oraz gdy nie doszło do żadnej sytuacji, która wyłączyłaby odpowiedzialność gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji.

4.    Okres gwarancji

 1. Okres obowiązywania gwarancji liczony jest od momentu odbioru towaru i/lub usługi z miejsca wytworzenia albo innego miejsca wskazanego przez Sprzedającego.
 2. Okres gwarancji wynosi, jeśli nie ustalono inaczej, 12 miesięcy.

5.    Sytuacje wyłączające odpowiedzialność z tytułu gwarancji

 1. Gwarancją nie są objęte usterki powstałe podczas transportu, jeśli nie zostało ustalone inaczej.
 2. Sprzedawca korzystając z usług przewoźnika, określi Kupującemu zasady przewozu zgodne z Incoterms 2010.
 3. Jeśli nie zostanie określona zasada zgodna z Incoterms 2010, należy przyjąć, że wykorzystywana jest zasada typu CPT zgodna z Incoterms 2010.
 4. Gwarancją nie są objęte wszelkie usterki powstałe po dokonaniu zmian na przedmiocie gwarancji, gdy nie zostały zatwierdzone przez Gwaranta albo gdy przewyższyły ustalone z Gwarantem zmiany.
 5. Wszelkie czynności, podczas których Użytkownik lub Kupujący, dokona zmian w przedmiocie Gwarancji i nie zostały one przez Gwaranta zatwierdzone, powodują wyłączenie odpowiedzialności gwaranta z tytułu gwarancji.
 6. Wszelkie czynności, które powodują lub mogą powodować uszkodzenie lub wadliwe działanie przedmiotu gwarancji związane z brakiem fachowej wiedzy albo poprzez niewłaściwe użytkowanie przez Użytkownika lub Kupującego powodują wyłączenie odpowiedzialności gwaranta z tytułu gwarancji.
 7. Wszelkie czynności związane z użytkowaniem przedmiotu oferty przez osoby nieupoważnione albo takie, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy, w tym szkoleń albo doświadczenia powodują wyłączenie odpowiedzialności gwaranta z tytułu gwarancji. Również, gdy czynności związane z instalacją, przygotowaniem do właściwego użytkowania, rozładunkiem, przeładunkiem i innymi podobnymi czynnościami wykonują takie osoby to odpowiedzialność z tytułu gwarancji zostaje wyłączona.
 8. Odpowiedzialność gwaranta z tytułu gwarancji zostaje wyłączona, gdy przedmiot gwarancji był poddawany nadmiernemu obciążeniu albo innym siłą, które miały, albo mogły mieć bezpośredni wpływ na uszkodzenie przedmiotu gwarancji.

6.    Zmiany w przedmiocie gwarancji

 1. Z uwagi na charakter niektórych usług albo towarów wytwarzanych przez Sprzedającego dopuszcza się w określonych warunkach ich zmiany.
 2. Kupujący lub Użytkownik mający na celu dokonanie jakichkolwiek zmian w przedmiocie gwarancji powinien zwrócić się do Gwaranta w terminie nie krótszym niż na 14 dni przed rozpoczęciem zmian przedmiotu gwarancji.
 3. Kupujący lub Użytkownik w określonym terminie powinien zwrócić się do Gwaranta w formie pisemnej.
 4. Koszty, które może ponieść Gwarant celem weryfikacji zasadności zmian ponosi Kupujący albo Użytkownik lub oni solidarnie. Koszty te dotyczą w szczególności: weryfikacji, badań albo kalkolacji konstrukcji i jej funkcji na zaproponowane zmiany.
 5. O kosztach mogących wyniknąć z weryfikacji, badań, kalkolacji lub innych działań podjętych przez Gwaranta poinformuje on podmiot zainteresowany.
 6. Brak zgody Gwaranta na dokonanie zmian w przedmiocie gwarancji należy przyjąć w przypadku braku odpowiedzi na właściwie dostarczone zapytanie.
 7. Brak zgody gwaranta powoduje określone sytuacje dotyczące braku zgody na zmiany, określone w punkcie 5 niniejszych Ogólnych warunków gwarancji.

7.    Wymiana przedmiotu gwarancji

 1. Ze względów na charakter towarów i usług wytwarzanych przez Sprzedającego, wymiana przedmiotu gwarancji możliwa jest tylko w określonym przypadku.
 2. Wymiana przedmiotu gwarancji możliwa jest tylko, gdy został dostarczony inny niż wskazany w zamówieniu. Ponadto Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostarczony towar i/lub usługa były zawsze takie jak wskazane w zamówieniu. Te starania będą dotyczyć dokumentacji magazynowej, dokumentacji fotograficznej i znakowaniem towarów i/lub usług w taki sposób, aby pomyłka wymagała rażącej niedbałości po jego stronie. Koszty z tym związane poniesie w całości Gwarant.

8.    Procedura gwarancji

 1. Ze względów na charakter towarów wytwarzanych przez Sprzedającego oraz świadczonych przez niego usług, procedura rozpatrzenia gwarancji przebiega na określonych zasadach.
 2. Kupujący właściwie przekaże Gwarantowi w formie pisemnej dokument, w którym scharakteryzuje brak poprawnego funkcjonowania przedmiotu gwarancji.
 3. W dokumencie charakteryzującym brak poprawnego funkcjonowania przedmiotu gwarancji muszą zostać zawarte, jeśli są wymagane ze względu na charakter przedmiotu: dokumenty potwierdzające konserwację, dokumenty poświadczające wiedzę oraz uprawnienia operatora lub użytkownika, dokumenty potwierdzające właściwą instalację i przekazanie do używania przez uprawnione do tego podmioty.
 4. Gwarant w terminie 7 dni roboczych ustosunkuje się pozytywnie albo negatywnie do powyższych dokumentów. Na wypadek negatywnej odpowiedzi, uzasadni swoje stanowisko w formie pisemnej.
 5. Gwarant może zwrócić się do Kupującego albo Użytkownika o: uzupełnienie dokumentu gwarancyjnego o zdjęcia lub nagrania, dodatkowe precyzyjniejsze scharakteryzowanie problemu albo dodatkowe dokumenty mające na celu potwierdzenie właściwego wykorzystania przedmiotu gwarancji. Ponadto Gwarant może przeprowadzić własne oględziny, oparte o usługi uprawnionego rzeczoznawcy lub innego profesjonalisty z danej dziedziny celem podjęcia decyzji. Te działania mogą dodatkowo zająć nawet do 30 dni roboczych. Na wypadek braku pozytywnej odpowiedzi popartej powyższymi działaniami, Gwarant może obciążyć Kupującego kosztami dojazdów do miejsca, w którym przedmiot się znajduje oraz wynagrodzeń profesjonalistów wykorzystanych do oceny danego przedmiotu.
 6. Gdy charakter winy wadliwego działania będzie niezaprzeczalny, Gwarant najpóźniej w ciągu kolejnych 7 dni roboczych podejmie nieodpłatne działania, mające na celu naprawę lub przywrócenie do właściwego stanu przedmiotu gwarancji.

9.    Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze ogólne warunki gwarancji obowiązują strony gwarancji.
 2. Niniejsze postanowienia gwarancyjne, przed ogłoszeniem tego dokumentu, zostały zweryfikowane pod względem klauzol abuzywnych mogących narażać strony gwarancji. Postanowienia powyższe obowiązują tylko strony profesjonalne. Do relacji z Konsumentami mają zastosowania Ogólne Warunki Gwarancji dla Konsumentów.
 3. Gdy Kupujący i Użytkownik są różnymi podmiotami, to Kupujący odpowiada za właściwe przekazanie niniejszych warunków gwarancji w taki sposób, aby mógł się on z nimi zapoznać.
 4. Dokument ten został ogłoszony na stronie internetowej Gwaranta 10.01.2019 oraz przekazany stronie już na etapie przygotowywania oferty handlowej.
 5. Sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów z tytułu gwarancji jest Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Gwaranta. Co do zasady będzie to Sąd Rejonowy w Wejherowie albo na wypadek spraw, w których wartość przedmiotu sporu będzie odpowiednio wyższa Sąd Okręgowy w Gdańsku.
Choose your Country/Region.
 • Polski - pl
 • English - en